Inkomen

Verzuim en loondoorbetaling bij ziekte

Verantwoordelijkheden

Ziekte en vervolgens een eventueel intredende arbeidsongeschiktheid van een werknemer kan enorme gevolgen voor uw onderneming hebben. Niet alleen organisatorisch, maar zeker ook op financieel gebied. Soms kan dit zelfs een onoverkomelijke kostenpost opleveren, met alle gevolgen van dien. Wij raden u als werkgever dan ook aan om er alles aan te doen om dit te voorkomen door goede arbeidsomstandigheden te creëren en preventieve maatregelen te nemen. Mocht een werknemer ziek worden of zelfs arbeidsongeschikt raken door een oorzaak die totaal buiten de invloedssfeer van u als werkgever valt dan bent u nog steeds verantwoordelijk voor deze werknemer. Dit betekent dat bij ziekte van een werknemer beide partijen in ieder geval de regels van de “Wet verbetering poortwachter” in acht moeten nemen.

De WIA

De WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) regelt een uitkering voor de periode na de wettelijke loondoorbetalingsverplichting die een werkgever heeft tijdens de eerste 104 weken van ziekte van een werknemer. Werkgevers moeten hun werknemers bij ziekte 2 jaar lang 70% van het laatste loon doorbetalen. Voor het eerste ziektejaar wettelijk minimaal het minimumloon, dat geldt niet voor het tweede ziektejaar. Volgens de wet is voor de bepaling van de hoogte van de loondoorbetalingsverplichting maximaal de loongrens sociale verzekeringen van toepassing. Overigens keren veel werkgevers  op basis van een CAO / de arbeidsovereenkomst in het eerste ziektejaar 100% en in het tweede ziektejaar 70% uit over het niet gemaximeerde loon.

Zelf risico dragen of verzekeren?

GP&I Advies helpt u als werkgever graag bij het onderzoeken of uw onderneming dit risico zelf kan en wil dragen of dat het geheel dan wel gedeeltelijk verzekeren een betere optie is. Als blijkt dat het treffen van een ziekteverzuimverzekering gewenst is kunnen wij met onze jarenlange ervaring en volledig onafhankelijke positie ervoor zorgen dat dit risico bij een goede partij wordt ondergebracht. Wij adviseren u overigens bestaande regelingen minimaal eens in de 3 jaar, of bij ingrijpende wijzigingen direct, te laten checken.

Geïnteresseerd in onze dienstverlening?

Graag bespreken wij met u wat GP&I Advies voor u of uw onderneming kan betekenen. Neem vrijblijvend contact op via info@gpiadvies.nl of neem direct contact op.